Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Альтус-Бонус» ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»

Повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Альтус-Бонус» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33719000, повідомляє, що Загальними зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (Протокол №27-10/15 від 27.10.2015р.) було прийнято рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Альтус-Бонус» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», код ЄДРІСІ 233274 (далі – "Фонд") до 21 грудня 2025 року. 

            У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку діяльності Фонду, ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" здійснює обов'язковий викуп інвестиційних сертифікатів (ІС) Фонду в його учасників, які протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заявку про викуп у них ІС.

            Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду.

            Викуп ІС у учасників Фонду здійснюється у наступному порядку:

1. Місце подання заявок про викуп ІС (далі – Заявка).

            Заявки надаються учасником особисто або через представника за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4.

            Заявки складаються у формі, яка наведена у додатку 7 ( для фізичних осіб) / додатку 8 (для юридичних осіб) до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013р. № 1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» (надалі — Рішення № 1338).

2. Перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками.

            Для здійснення викупу належних учаснику Фонду ІС та одержання розрахунку, учасник Фонду повинен пред'явити уповноваженій особі ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" особисто або через представника  наступні документи:

для фізичних осіб:

·       три примірники Заявки, оформленої та підписаної учасником Фонду (або його представником);

·       довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;

·       довідку від депозитарної установи про реквізити рахунку у цінних паперах учасника Фонду;

·       паспорт учасника Фонду чи копію паспорта, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

·       довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду копію такої довідки, якщо документи для розрахунку пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

·       довіреність посвідчену нотаріально для представника, паспорт представника та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків представнику, у разі якщо документи пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою.

для юридичних осіб:

·       три примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) та засвідченої печаткою такого учасника (за наявності).

·       довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;

·       довідку від депозитарної установи про реквізити рахунку у цінних паперах учасника Фонду;

·       паспорт керівника учасника Фонду чи копію такого паспорта засвідчену підписом керівника учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку пред’являються уповноваженою керівником учасника Фонду особою;

·       оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" заходів з ідентифікації та вивчення учасників Фонду, що передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

·       належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника).

·       довіреність посвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності) або нотаріусом для представника керівника учасника Фонду, паспорт представника керівника учасника Фонду та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків представнику керівника учасника Фонду, у разі якщо документи пред’являються уповноваженою керівником учасника Фонду особою.

3. Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками.

            Викуп здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду: 1 093, 13 грн. за один ІС.

При цьому кількість ІС, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

 4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників.

            Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття зазначеного рішення. Дата початку приймання заявок від учасників - 27.10.2015 р., дата закінчення приймання заявок від учасників - 27.01.2016 р.

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.

            У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" забезпечує продаж активів Фонду.

            Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

     Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками в установлені строки.

            У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

            Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (056) 790-55-00 або (056) 732-32-34.

 

 

Директор
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"                                                С.О. Пустельник