Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про інститути спільного інвестування» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» (далі по тексту - Фонд), місцезнаходження: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, поверх 6, в особі Голови Наглядової ради Скляр Юлії Михайлівни, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів, що відбудуться 27 березня 2014 року об 11:00 за адресою: 49044,  м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

Реєстрація учасників корпоративного фонду проводитиметься з 10:30 год. до 11:00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку учасників корпоративного фонду , які мають право на участь у Загальних зборах  -   21.03.2014 року.

Порядок денний:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2013 рік.     

6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2013 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження їх розміру

7 питання: Прийняття рішення про зміну найменування Фонду, у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

8 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

9 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Фонду шляхом затвердження його у новій редакції,  у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

10 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Фонду шляхом затвердження його у новій редакції,  у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.

12 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду,  встановлення розміру їх винагороди.

14 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Фонду.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі:

1. Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу учасника корпоративного фонду (або його представника).

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах для представників учасників:

-          юридичних осіб (окрім керівника), посвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріусом;

-          фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

         3. Керівнику юридичної особи мати при собі документи, що підтверджують його повноваження та призначення.

У період до дати проведення чергових Загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів, учасник корпоративного фонду має право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування та, за запитом, має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного, за адресою:  м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната № 401, у робочі дні з 9-00 год. до 18-00 год.

Відповідальна особа Фонду за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Скляр Ю.М. Телефон для довідок:  (056) 790-55-00.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» за 2013 рік (тис. грн.).

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

2 037

1732

Основні засоби  

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції  

1274

1142

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

73

9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

690

581

Нерозподілений прибуток 

3861

3558

Власний капітал 

2032

1729

Статутний капітал 

20000

20000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

5

3

Чистий прибуток (збиток) 

303

25

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

966

966

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

-

-

Голова Наглядової ради

ПАТ “ЗНКІФ “АЛЬТУС – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ”

Ю.М. Скляр